Krav på hjärtstartare arbetsplats

Vilka krav ställer Arbetsmiljöverket gällande hjärtstartare och första hjälpen på arbetsplatsen?

Plötsligt hjärtstopp kan man aldrig förutse. Och sker det på arbetsplatsen finns det goda hopp om att rädda livet på den drabbade om en hjärtstartare finns tillhands. Den här artikeln riktar sig till dig som är antingen arbetsgivare eller arbetstagare. Som arbetsgivare får du här reda på vad som gäller när det kommer till krav på hjärtstartare och första hjälpen på arbetsplatsen. Som arbetstagare, även kallat anställd, kan du använda dig av den här texten till att ta reda på vad som gäller, för att sedan lyfta frågan till din arbetsgivare.

Så låt oss ge oss an Arbetsmiljöverkets föreskrifter för att tillsammans kunna rädda liv!

Första hjälpen och krisstöd

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)

Sedan 1999 har inte regelverket förändrats, vare sig vad gäller krav på hjärtstartare på arbetsplatsen eller krav på första hjälpen. Att reglerna inte har uppdaterats på över 20 år behöver i sig inte betyda något negativt. Har man åstadkommit bra föreskrifter som fungerar så finns inget skäl till att uppdatera dem, eller hur?

Det direktiv som gäller på svenska arbetsplatser i det här hänseendet är Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), du hittar hela föreskriften här.

Vi har dock i den här texten även valt att inkludera rekommendationer från HLR-rådet och det europeiska rådet för återupplivning (ERC), då dessa instanser har riktlinjer som vilar på senaste vetenskap, beprövade erfarenheter och överensstämmer med akutsjukvårdens behandlingsriktlinjer i Sverige.

Lägre krav för små företag

Innan vi ger oss in på det fullskaliga regelverket kan det vara bra att känna till att dessa föreskrifter, helt eller delvis, gäller alla företag. Inte bara dem som har anställda, utan även de företagare som driver verksamheten ensam eller tillsammans med någon familjemedlem. Däremot är kraven lägre för dem som just driver företaget själv eller tillsammans med en familjemedlem.

För dessa små företag gäller endast följande:

 • Varselmärkt första hjälpen-utrustning med skylt ska finnas nära till hands vid alla arbetsställen.
 • Om det finns risk för ögonskada: ska det finnas ögonspolning i omedelbar närhet av arbetsplatsen.
 • Om det finns risk för brännskada: ska det finnas nöddusch i nära anslutning till arbetsplatsen.

Det finns med andra ord inga krav på kunskap om vare sig första hjälpen eller tillgång till hjärtstartare för den här kategorin av företagare.

Kraven ovan gäller naturligtvis även större företag, men det ställs betydligt fler krav på dem som vi nu ska gå igenom.

Krav gällande första hjälpen

Krav gällande första hjälpen

Nu när vi har klarlagt vad som gäller för småföretagare, ska vi gå igenom hur det ser ut för alla övriga företag.

1. Beredskap och rutiner

Vad gäller första hjälpen ska företaget ha beredskap och rutiner för första hjälpen. Syftet är att snabbt kunna ge ett gott omhändertagande och minimera akut- och framtida ohälsa. Därför är det viktigt att det finns en planering och tydliga rutiner. Företaget ska även säkerställa att de anställda känner till hur första hjälpen är organiserat på arbetsplatsen och fortlöpande hålla de anställda uppdaterade med de rutiner som gäller.

2. Tydlig information uppsatt

Det ska finnas tydlig information uppsatt på lämpliga platser på arbetsstället om var utrustning för första hjälpen finns. De ska även finnas information om vilka personer som kan ge första hjälpen på arbetsplatsen. Och slutligen ska det finns telefonnummer till utryckningsfordon och taxi, samt adress och färdbeskrivning till arbetsstället.

3. Kunskaper i första hjälpen

När det kommer till kunskaper i första hjälpen ska företaget se till att det finns tillräckligt många personer som kan ge första hjälpen på arbetsplatsen. Man ska även ta hänsyn till dessa personers tillgänglighet, exempelvis för skiftarbetare är det klokt om någon eller några personer per skiftlag – beroende på verksamhetens storlek – har kunskaper i första hjälpen. Ju längre tid det tar för ambulans att ta sig till platsen desto större är behovet av god första hjälpen-beredskap. Företaget ska även se till att kunskaperna i första hjälpen hålls aktuella.

4. Utrustning för första hjälpen

På alla arbetsställen ska det finnas utrustning i tillräcklig omfattning för första hjälpen med hänsyn till verksamhetens storlek och risker. Här nämner Arbetsmiljöverket inte uttryckligen hjärtstartare, däremot rekommenderar HLR-rådet att större arbetsplatser har hjärtstartare! All utrustning ska även vara varselmärkta med skylt. I övrigt gäller även reglerna för ögonspolning och nöddusch som vi gått igenom ovan.

Exempel på rutiner för första hjälpen och krisstöd

För att underlätta ert företags beredskap och skapa egna rutiner, tar Arbetsmiljöverket upp ett exempel på hur en räddningsplan kan se ut. I planeringen ska det stå vad som ska göras och vem som har till uppgift att göra vad.

Exempel på punkter att ta upp i räddningsplanen:

 1. Ta sig an den skadade.
 2. Larma ambulans och polis.
 3. Ge första hjälpen.
 4. Följa med till sjukhus eller hem.
 5. Ta hand om dem som varit vittne till eller nära händelsen.
 6. Ta kontakt med anhöriga.
 7. Informera arbetskollegor.
 8. Fatta beslut om specialinsatser i form av företagshälsovård eller psykologiskt stöd.
 9. Samla de anställda.
 10. Ta sig an eventuella kontakter med massmedia.
Kunskaper i första hjälpen

Vilka kunskaper behövs i första hjälpen?

Förutom att företaget ska planera så att kunnig personal snabbt ska kunna finnas på plats, är det även bra att känna till vilka kunskaper dessa personer behöver besitta.

Arbetsmiljöverket anser att utbildning och praktisk övning i L-ABC bör ingå. HLR-rådet rekommenderar däremot att L-ABCDE bör ingå, i enlighet med den senaste forskningen och riktlinjer från det europeiska rådet för återupplivning (ERC) från 2021. Akronymet L-ABCDE står för:

 • L = Livsfarligt läge.
 • A = (Airway) Öppen luftväg.
 • B = (Breathing) Andning.
 • C = (Circulation) Cirkulation och blödning.
 • D = (Disability) Medvetande, rörelse, känsel.
 • E = (Expose) Helkroppsundersökning och förhindra nedkylning.

Enligt samma rekommendationer bör dessutom kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) och användande av hjärtstartare (AED) ingå samt att kunskapen hålls aktuell via återkommande praktisk repetition och övning.

Därutöver kan företaget behöva utvärdera behovet att kunna ge första hjälpen vid andra situationer, exempelvis:

 • akut sjukdom,
 • skallskador,
 • rygg-, nack- och andra skelettskador,
 • brännskador och kemikalieolyckor,
 • ögonskador,
 • överhettning eller kylskador,
 • omhändertagande av barn och
 • kvävande atmosfär där syrgas behöver ges (kräver dock delegation av läkare för att använda syrgas i behandlande syfte).

Har du några frågor om utbildning i första hjälpen, HLR eller hjärtstartare?

Vi har över 150 nöjda kunder och hjälper dig mer än gärna. Vi erbjuder enkla, praktiska och omtycka utbildningar. Här kan du läsa mer om LifeHelps utbildningar eller så är du välkommen att kontakta oss direkt.

Utrustning första hjälpen på arbetsställe

Vilken typ av utrustning måste finnas på ett arbetsställe gällande första hjälpen?

Företaget behöver sätta sig ned och fundera över vilka behov just deras företag behöver. Det arbetet är en del av verksamhetens beredskap innan något allvarligt händer. Exempel på utrustning gällande första hjälpen som bör övervägas är:

 • Förbandsmaterial
 • Filtar
 • Brandredskap
 • Bårar
 • Skyddshandskar mot blodsmitta
 • Nödduschar
 • Ögonspolning
 • Förbandsväska till bil
 • Midjeväska
 • Utrustning för klimatrelaterade skador (värme och kyla)

Utrustningen ska förvaras lättillgängligt men säkert och det rekommenderas att en person är ansvarig för att se till att fylla på förråden så att det aldrig råder brist på någon utrustning.

Plåster och liknande som är avsedda för bagatellartade skador som den skadade själv kan använda bör finnas lättillgängligt och åtskilt från övrigt förbandsmaterial som är till för att stoppa stora blödningar m.m.

Därutöver anser både vi på LifeHelp samt HLR-rådet att en hjärtstartare behövs på alla större arbetsplatser. Ju fler det finns runt om i Sverige desto fler liv kan räddas!

Behöver ni fylla på eller köpa ny första hjälpen-utrustning?

Här hittar du hela vårt sortiment av första hjälpen-utrustning och här kan du köpa hjärtstartare.

När måste man ha hjärtstartare?

Enligt Arbetsmiljöverkets direktiv finns inga krav på hjärtstartare. Däremot uppmanar HLR-rådet (svenska rådet för hjärt- lungräddning) till spridning av hjärtstartare i samhället och ökad användning. Eftersom varje år drabbas 10,000 människor i Sverige av hjärtstopp utanför sjukhus.

En hjärtstartare kan användas av vem som helst och till vem som helst med misstänkt hjärtstopp. Vetenskapliga studier visar att 75 % kan överleva om behandling med HLR och defibrillering påbörjas inom 3 minuter. HLR-rådet rekommenderar därför bland annat att alla större arbetsplatser har en hjärtstartare.

Vad säger arbetsmiljölagen om första hjälpen på en arbetsplats?

I arbetsmiljölagens (AML) 2 kap 8 §, står att det ska finnas första hjälp vid olycksfall. För ombordanställda på fartyg finns ytterligare bestämmelser i Fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Men en lagtext är generellt återhållsam med specifika detaljer, i stället är det myndigheter som har till uppdrag att ge detaljerade föreskrifter om vad som gäller. När det kommer till första hjälpen på en arbetsplats så är det föreskriften Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) som gäller. Det är just den föreskriften vi har vi gått igenom i den här artikeln.

Nyfiken på våra utbildningar?

Alla ska vara beredda när det värsta händer. Livsviktig utbildning ska vara enkel, praktisk och trevlig, därför genomför våra omtycka instruktörer utbildningen på plats hos er. 

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad. Som prenumerant får du nyttiga tips och fakta direkt i inkorgen.

Liknande artiklar

Hjärtstartarförsäkring
Hjärtstartare

Hjärtstartarförsäkring

När du köper en hjärtstartare bidrar du till att fler liv kan räddas. För att visa vår uppskattning för din solidaritet – och för att du har

Läs mer »

Vi använder Cookies...

För att förbättra upplevelsen av den här sidan använder vi Cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta.